Образовательный округ №4

Сучасне суспільство відзначається швидким розвитком техніки і технології, інтелектуалізацією праці, а отже, необхідністю постійного набуття нових знань.

Інформаційний бум, стрімкі соціально – культурні суспільні трансформації  вимагають зміни парадигми шкільної освіти, зумовлюють необхідність переходу від школи навчання до школи мислення, життєтворчості, де для кожного учасника освітнього простору будуть створені найсприятливіші умови для його саморозвитку, формування свідомості і самосвідомості, реалізації творчого потенціалу. В умовах глобалізації, європейської інтеграції, інформатизації актуальність модернізації школи в окресленому напрямку значно зростає, оскільки шлях до демократичної, цивілізованої держави визначається не стільки соціально – економічними і політичними пріоритетами, скільки загальним рівнем розвитку кожної особистості.

Тому виникла необхідність створення на нашому окрузі сервісно – освітнього центру освітянських послуг як  гарант одержання суб’єктами освітянського простору якісних знань, умінь та навичок.

Мета: забезпечити підвищення ефективності та результативності функціонування освітнього округу №4, створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морального, фізичного розвитку школярів та їх культурного дозвілля.

Завдання:

  • надання допомоги учням, батькам в умовах  компетентнісно – орієнтованого підходу у визначенні ставлення до себе, інших людей, навколишнього світу;
  • формування соціальної активності та ключових професійних компетенцій особистості на основі готовності до участі у процесах навчально-виховної системи освітнього округу;
  • становлення життєвого проекту та індивідуально – особистісної технології життєтворчості;
  • розробка інструментарію роботи сервісно – освітнього центру.